Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Home
Beheersreglement voor het Kerkhof
Voorschriften voor Gedenktekens
Ballotage tot uitgifte van een graf

Beheersreglement voor het Kerkhof

Beheersreglement voor het kerhof van de Stichting tot behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE AMSTERDAM
Inhoudsopgave Artikel(en)
1. Algemene bepalingen 1
2. Het kerkhof 2-4
3. Indeling van het kerkhof en onderscheid van de graven 5-8
4. Vereisten voor begraving of bijzetting 9-11
5. Tarieven 12
6. Verlenging en overgang grafrechten 13-14
7. Opgraving en ruiming van het graf 15-16
8. Gedenktekens en grafbeplantingen 17-18
9. Einde van de grafrechten 19
10. Overgangs- en slotbepalingen 20-21
1. Algemene Bepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. bestuur: het bestuur van de Stichting tot behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk, verder te noemen SBP, de eigenaar van het kerkhof;
b. kerkhof: het bijzondere kerkhof, gelegen aan de Spaarndammerweg 687 te Amsterdam-Sloterdijk;
c. beheerder: degene die door het bestuur is belast met het beheer, de administratie en de dagelijkse leiding van het kerkhof, bevoegd is namens het bestuur opdrachten dienaangaande te verlenen en bevoegd is de in dit reglement bedoelde grafrechten en vergunningen af te geven;
d. urnennis: een algemene grafruimte in een columbarium bij het bestuur in beheer, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen bijzetten van asbussen;
e. eigen graf: een particulier graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken en het bijzetten van asbussen;
f. urnengraf: een particulier graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een of meer asbussen;
g. aanvrager: degene die - al dan niet door tussenkomst van een uitvaartverzorger - opdracht geeft voor een begrafenis, bijzetting, verstrooiing of andere uitvaartplechtigheid, of die de uitgifte van een graf of urnenruimte vraagt;
h. gebruiker: de persoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of urnennis is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;
i. rechthebbende: de rechthebbende van een uitsluitend recht op een eigen graf of urnengraf;
j. grafrecht:
   het uitsluitend recht op een eigen graf of urnengraf;
k. grafakte: de overeenkomst waarin overeenkomstig de bepalingen van dit reglement door of namens het bestuur aan één natuurlijke persoon of rechtspersoon een grafrecht wordt verleend.
l. ballotage: die specifieke regels, die tot uitgifte van een graf kunnen leiden.

2. Het Kerkhof

Artikel 2

 1. Het beheer van het kerkhof berust bij het bestuur.
 2. Onder toezicht van het bestuur kunnen een of meer daartoe door haar aangewezen personen belast worden met:
  a. de daar aanwezige administratie van het kerkhof;
  b. het beheer van het kerkhof;
  c. het onderhoud van het kerkhof;
  d. de dagelijkse leiding van het personeel.

Artikel 3

 1. De administratie bevat
  a. een register van alle op het kerkhof begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn en
  b. een register van alle bijgezette asbussen, met de krachtens de wet voorgeschreven gegevens, waaronder de plaats van bijzetting van de asbus op het kerkhof.
  Deze registers zijn openbaar; de daarin opgenomen gegevens worden op verzoek, tegen betaling van de daarvoor verschuldigde kosten, ter inzage gegeven.
 2. De administratie bevat een register van alle rechthebbenden en gebruikers van de graven, met hun namen en adressen en aantekening van hun relatie tot de overledene. Dit register is niet openbaar.
 3. De rechthebbenden en eigenaars zijn verplicht de wijziging van hun adres aan het bestuur door te geven.
 4. Van de in het eerste lid bedoelde registers kan een ieder, doch van het in het tweede lid bedoelde register alleen rechthebbenden en gebruikers of hun rechtsopvolgers, tegen betaling van de daarvoor verschuldigde kosten een uittreksel verkrijgen.

Artikel 4

 1. Het bestuur bepaalt de tijden waarop het kerkhof voor bezoekers toegankelijk is.
 2. In verband met werkzaamheden op het kerkhof kan de beheerder bezoekers de toegang tot (een deel van) het kerkhof tijdelijk ontzeggen.
 3. Bezoekers en personen die werkzaamheden op het kerkhof uitvoeren dienen zich ordentelijk te gedragen en zonodig de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
 4. Het bestuur bepaalt de tijden voor het begraven van overledenen, het bijzetten van asbussen, het verstrooien van as en andere uitvaartplechtigheden.
 5. Het tijdstip van begraven, het bijzetten van asbussen, het verstrooien van as en andere uitvaartplechtigheden wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door de beheerder, in overleg met de betrokken rechthebbende of gebruiker of aanvrager, vastgesteld.
 6. Het is steenhouwers, hoveniers, fotografen en andere personen die werkzaamheden op het kerkhof of aan grafbedekkingen verrichten, verboden dit te doen zonder voorafgaande toestemming van de beheerder. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven. Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen zonodig de aanwijzingen van de beheerder te worden gevolgd.
 7. Het is verboden:
  a. met motorvoertuigen, bromfietsen of andere motorrijwielen op het kerkhof te rijden of deze met zich mee te voeren, anders dan met voorafgaande toestemming van de beheerder;
  b. met fietsen op het kerkhof te rijden;
  c. honden of andere dieren niet aangelijnd mee te nemen;
  d. op de graven te lopen of te zitten en er gereedschappen of andere niet tot de graven behorende voorwerpen op te leggen;
  e. het kerkhof te verontreinigen;
  f. zonder toestemming of opdracht van de nabestaanden een uitvaart te fotograferen, te filmen of anderszins te registreren;
  g. as te verstrooien of andere vormen van lijkbezorging te bezigen anders dan na toestemming van de beheerder.
 8. De beheerder kan bezoekers of werklieden die zich niet aan de hiervoor bedoelde geboden en verboden houden de toegang tot het kerkhof ontzeggen. Bij herhaalde overtredingen kan gedurende een door het bestuur te bepalen periode de toegang worden ontzegd.
3. Indeling van het kerkhof en onderscheid van de graven

Artikel 5

 1. Graven worden uitsluitend uitgegeven aan personen en in situaties als door het bestuur te bepalen. Indien dit naar het oordeel van het bestuur niet bezwaarlijk is voor de situatie of het aanzien van het kerkhof kan op verzoek een graf op een andere plaats worden uitgegeven, eventueel tegen betaling van een bijzonder tarief.
 2. Het bestuur behoudt zich het recht voor de indeling van het kerkhof, de bestemming van de gravenvelden en de indeling van urnengraven vast te stellen en te wijzigen.

Artikel 6

 1. Het kerkhof biedt gelegenheid tot:
  - het begraven van lijken en het bijzetten van asbussen in eigen graven,
  - het bijzetten van asbussen in urnengraven en urnennissen,
  - het verstrooien van as.
 2. Eigen graven en urnengraven worden uitgegeven voor een termijn van twintig jaren. De termijn wordt telkens met tenminste twintig jaar verlengd op verzoek van de rechthebbende, mits een zodanig verzoek binnen een jaar vóór het verstrijken van de termijn is gedaan. De verlenging kan door het bestuur niet worden geweigerd.
 3. Urnennissen - indien beschikbaar - worden uitgegeven voor een termijn van tien of twintig jaren. Deze termijn wordt telkens met tien jaar verlengd op verzoek van de gebruiker, mits een zodanig verzoek vóór het verstrijken van de termijn is gedaan. De verlenging van de betreffende grafruimte kan door het bestuur om redenen van beheer van het kerkhof worden geweigerd; bijzetting in een andere urnennis, in een urnengraf of eigen graf is dan wel mogelijk.
 4. Het recht op een eigen graf of urnengraf geeft de rechthebbende het uitsluitend recht daarin te doen begraven en begraven te houden. Het recht om te doen begraven vervalt, ongeacht de termijn van het grafrecht, indien een begraving naar het oordeel van de beheerder boomwortels onherstelbaar zou beschadigen.
 5. Het in het tweede, derde en vierde lid bedoelde grafrecht wordt schriftelijk gevestigd door middel van een grafakte.
 6. Sommige typen graven, urnenruimten of bepaalde diensten zijn soms niet, niet meer of nog niet beschikbaar. Er bestaat geen recht op uitgifte of levering.

Artikel 7

 1. Eigen graven kunnen zijn graven of grafkelders met verschillende afmetingen doch ten minste 200 centimeter lengte en 70 centimeter breedte; zij zijn bestemd voor de begraving van maximaal twee overledenen; er kunnen tevens maximaal vier asbussen worden bijgezet.
 2. Eigen urnengraven zijn graven met een afmeting van 50 centimeter lengte en 35 centimeter breedte en bestemd voor maximaal vier asbussen; de rechthebbende bepaalt welke asbussen samen in één graf worden geplaatst.
 3. Urnennissen zijn bestemd voor 1 of 2 asbussen.

Artikel 8

 1. Een asbus kan worden bijzet in een eigen graf en in een urnengraf; de bepalingen van dit reglement betreffende eigen graven en betreffende het begraven en begraven houden van lijken zijn van overeenkomstige toepassing.
 2. Een asbus kan tevens worden bijgezet in een urnennis; de bepalingen van dit reglement betreffende het begraven van lijken zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Op de graven kunnen geen asbussen worden bijgezet.
 4. Bijzetting van een asbus impliceert dat de rechthebbende of gebruiker opdracht geeft tot wijziging van de bestemming van de as in die zin dat de as dient te worden verstrooid, indien het grafrecht niet wordt verlengd en niet tijdig een andere bestemming kenbaar is gemaakt.
4. Vereisten voor begraving of bijzetting

Artikel 9

 1. Degene die een lijk wil doen begraven of een asbus wil doen bijzetten, of zijn gemachtigde, geeft daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie dagen voorafgaande aan de dag waarop de begraving of bijzetting zal plaatsvinden, kennis aan de beheerder.
  Daarbij wordt aangegeven ten aanzien van welke van de in artikel 6 en 7 bedoelde typen graven men een grafrecht wil vestigen, onder gelijktijdige voldoening van de daarvoor verschuldigde rechten.
 2. Indien de burgemeester verlof heeft verleend om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo spoedig mogelijk worden gedaan.
 3. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het verlof tot begraving van de ambtenaar van de burgerlijke stand of een ander wettelijk daarmee gelijk gesteld document te worden overgelegd.
 4. Indien het lijk binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven dient behalve het in het derde lid bedoelde verlof of document ook het in het tweede lid bedoelde verlof van de burgemeester te worden overgelegd.

Artikel 10

Indien de begraving of de bijzetting in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd. De machtiging moet zijn ondertekend door de rechthebbende of, indien deze de overledene is, door een nieuwe rechthebbende, aangewezen door degenen die in de uitvaart voorzien.

Artikel 11

 1. De aanwijzing van de plaats van het graf geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, in overleg met de aanvrager, door de beheerder.
 2. Tot de begraving of bijzetting wordt niet overgegaan dan nadat:
  a. de beheerder heeft geconstateerd dat aan de in de artikelen 9 en 10 opgenomen vereisten is voldaan, en
  b. alleen bij begraving van een lijk, de beheerder de identiteit van het lijk heeft vastgesteld door vergelijking van het op de kist of een ander lijkomhulsel vermelde registratienummer met dat op een bijgevoegd document dat tevens de namen, overlijdens- en geboortedata van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat.
 3. Het is verboden om een lijk te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist.
 4. Het is verboden om een lijk te begraven met gebruikmaking van een lijkhoes die niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit 1998.
 5. Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of het lijk behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften.
 6. Bij het ter begraving aanbieden van een kist of ander lijkomhulsel dient ten minste 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van begraving een schriftelijke verklaring te worden overgelegd - volgens een door het bestuur vast te stellen model - omtrent de aanwezigheid van de in voorgaande leden bedoelde materialen en voorwerpen. Indien van een lijkhoes gebruik wordt gemaakt, zal de aanbieder tevens moeten overleggen a) een afschrift van een rapport waaruit blijkt dat de gebruikte hoes voldoet aan de normen van het Lijkomhulselbesluit 1998 en b) een bewijs dat de betreffende hoes is aangekocht.
5. Tarieven

Artikel 12

 1. De kosten voor het vestigen, overdragen of verlengen van een grafrecht, voor begraving, voor bijzetting van een tweede of volgende lijk in een bestaand graf, voor herbegraving, voor het delven of openen en sluiten van een graf(kelder), voor het algemeen onderhoud van het kerkhof, van opgraving van een lijk, van het schudden van een eigen graf, de bijzetting van een asbus, alsmede de eventuele andere kosten die verband houden met het gebruik van het kerkhof of het gebruik van ruimten en voorzieningen of begrafenisplechtigheden, worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en openbaar gemaakt in een tarieflijst.
 2. Kosten dienen, voor zover niet anders is aangegeven, binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
6. Verlenging en overgang grafrechten

Artikel 13

 1. Begraving van een lijk of bijzetting van een asbus in een bestaand eigen graf of urnengraf waarvan de uitgiftetermijn binnen 10 jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de lopende termijn tot ten minste 10 jaar na deze begraving of bijzetting.
 2. Bijzetting van een asbus in een bestaande urnennis waarvan de uitgiftetermijn binnen 5 jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de lopende termijn tot ten minste 10 jaar na deze bijzetting.
 3. De kosten van deze verlenging - bestaande uit het grafrecht en algemeen onderhoud - bedragen een evenredig deel van de kosten volgens de tarieflijst, waarmee de verlenging de lopende termijn te boven gaat.

Artikel 14

 1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van een door de rechthebbende of gebruiker en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht. Het bestuur kan nadere regels stellen.
 2. Na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker dient het grafrecht binnen 3 maanden op hun verzoek te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant, of een andere nabestaande dan wel een rechtspersoon die de zorg voor de instandhouding van het graf op zich neemt. Indien de rechthebbende is overleden en in het graf dient te worden begraven of zijn asbus dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving voorafgaand aan de begrafenis of bijzetting te worden gedaan. Het bestuur kan nadere regels stellen.
 3. Voor elke overdracht of overboeking zijn de daarvoor vastgestelde kosten verschuldigd.
 4. Indien de in het tweede lid bedoelde overschrijving niet binnen de termijn van 3 maanden is geschied, kan het bestuur het grafrecht vervallen verklaren.
 5. Na het verstrijken van de in de vorige leden bedoelde termijn kan het grafrecht alsnog op naam van een nieuwe rechthebbende of gebruiker worden gesteld, tenzij het grafrecht betrekking heeft op een graf dat of urnenruimte die inmiddels is geruimd.
 6. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.
7. Opgraving en ruiming

Artikel 15

 1. Lijken zullen, behalve op gezag van een gerechtelijke autoriteit, niet worden opgegraven dan met verlof van de burgemeester van Amsterdam en voor zover het eigen graven betreft niet dan met toestemming van de rechthebbende.
 2. Bij de opgraving van lijken zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door het bestuur hiervoor zijn aangewezen.
 3. Een rechthebbende of gebruiker heeft geen recht opgraving te verlangen of een reeds aangevangen opgraving voort te zetten, indien de opgraving naar het oordeel van de beheerder boomwortels onherstelbaar zou beschadigen. In het geval een aangevangen opgraving niet kan worden voortgezet, komen de voor opgraving verschuldigde kosten voor rekening van het bestuur.
 4. Voor opgraving zijn kosten verschuldigd; het bestuur kan ook beslissen dat de opgraving geschiedt door derden voor rekening van de aanvrager of rechthebbende.

Artikel 16

 1. Graven worden niet eerder geruimd dan na afloop van tien jaren na het begraven of bijzetten van het laatste lijk.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid worden eigen graven niet eerder geruimd dan met toestemming van de rechthebbende dan wel wanneer het recht op grond van het bepaalde in artikel 19 is vervallen.
 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan het bestuur in bijzondere gevallen toestaan dat een eigen graf wordt geschud, wat inhoudt dat stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf worden herbegraven opdat ruimte voor een nieuwe begraving ontstaat.
8. Gedenktekens en grafbeplantingen

Artikel 17

 1. Het plaatsen van grafkelders, monumenten, afsluitplaten, grafstenen of andere gedenktekens, alsmede het aanbrengen van bomen, heesters of andere beplantingen op graven door of namens een rechthebbende of gebruiker geschiedt niet dan met voorafgaande toestemming van of namens het bestuur.
 2. Het bestuur stelt vast welke typen en formaten grafbedekking op welke gedeelten van het kerkhof toegelaten worden. Het bestuur stelt voorts nadere regels vast inzake o.a. de duurzaamheid en de maximale afmetingen van gedenktekens en beplanting voor de verschillende soorten graven.
 3. Toestemming voor het aanbrengen van een grafbedekking kan worden geweigerd indien naar het oordeel van het bestuur de duurzaamheid van de materialen of beplanting onvoldoende is, de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is, de grafbedekking of afsluitplaat afbreuk doet aan het aanzien van het kerkhof of indien aan eventuele andere voorschriften uit de in het vorige lid bedoelde regels niet wordt voldaan.
 4. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van kelders, gedenktekens of beplanting op graven komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker.
 5. Rechthebbenden en gebruikers worden geacht eigenaar van de grafbedekking te zijn, tenzij zij schriftelijk bij het bestuur aangeven dat een ander eigenaar is.
 6. In het geval dat een ander eigenaar van de grafbedekking is, wordt plaatsing alleen toegestaan indien de eigenaar schriftelijk jegens het bestuur te kennen geeft zich aan de bepalingen in of krachten dit reglement te onderwerpen.
 7. Rechthebbenden, gebruikers en eigenaren zijn verplicht gedenktekens en grafbeplanting goed te onderhouden. Onder dit onderhoud wordt begrepen het rechtzetten, herstellen of vernieuwen, het verven van opschriften, en het bijkleuren of schilderen van stenen en hekwerken en ornamenten, alsmede het regelmatig snoeien van winterharde gewassen en het verwijderen van dode beplanting.
 8. Het is niet toegestaan losse voorwerpen van glas of een ander breekbaar materiaal op of bij een graf te leggen.
 9. Het bestuur is bevoegd een grafbedekking voor haar rekening en risico tijdelijk weg te nemen, indien dit voor het beheer van het kerkhof noodzakelijk is. Het afnemen van een grafbedekking ten behoeve van een begraving of bijzetting in een graf geschiedt voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker van het graf waarin wordt begraven of bijgezet.
 10. Het plaatsen van een graf- of urnenkelder is niet toestaan, behoudens in bijzondere omstandigheden met toestemming van het bestuur, tegen nader vast te stellen voorwaarden en kosten.

Artikel 18

 1. De in artikel 17 bedoelde kelders, gedenktekens of beplantingen worden geacht voor risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht. Schade als gevolg van brand, vorst, storm, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van een gedenkteken ten behoeve van een bijzetting, en eventuele gevolgschade voor derden, is voor rekening van de rechthebbende of gebruiker.
 2. De rechthebbende of gebruiker is verplicht de - door welke omstandigheden ook - aan een gedenkteken of beplanting toegebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het bestuur het uiterlijk aanzien van het kerkhof schaadt.
 3. Indien een situatie is ontstaan die direct gevaar oplevert voor het omvallen of inzakken van een grafmonument, boom of grafkelder, kan de beheerder direct maatregelen treffen, voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker.
 4. Indien binnen twee maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het bestuur bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplantingen over te gaan, waarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van het bestuur tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende of gebruiker over te gaan.
9. Einde van de grafrechten

Artikel 19

 1. De grafrechten vervallen:
  a. door het verlopen van de termijn;
  b. indien de rechthebbende of gebruiker afstand doet van het recht;
  c. indien het kerkhof wordt opgeheven.
 2. Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren:
  a. indien de betaling van het grafrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht of van andere kosten - ondanks een aanmaning - niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;
  b. indien de rechthebbende of gebruiker - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van dit reglement op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;
  c. indien de rechthebbende of de gebruiker van een graf is overleden en het recht niet binnen 3 maanden is overgeschreven.
 3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, en in het geval van artikel 6, vijfde lid, tweede volzin, vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten.
 4. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken of de beplanting kan gedurende een maand vóór het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kunnen zij geen aanspraken op deze voorwerpen doen gelden.
 5. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende of gebruiker, of aanvrager die opdracht heeft gegeven een grafrecht te vestigen of andere diensten te verrichten, een uitvaartverzorger inbegrepen, bij niet (tijdige) betaling van kosten die verband houden met werkzaamheden of diensten in verband met lijkbezorging of plechtigheden als bedoeld in artikel 12, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. Het bestuur is alsdan gerechtigd om vanaf de vervaldatum van de factuur aan de rechthebbende of gebruiker in rekening te brengen:
  - rente ad 1% per maand - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - over het opeisbare bedrag, verhoogd met het rentetarief voor basisherfinanciering van de centrale Europese bank;
  - administratiekosten, gesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van Euro 25,- per factuur;
  - alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; deze laatste worden wat omvang betreft bepaald door de door het bestuur met de inning belaste advocaat en/of incassobureau.
10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 20

 1. Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen en andere rechtshandelingen van de Stichting tot behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk te Amsterdam aangaande de exploitatie van het kerkhof.
 2. Door het vestigen van een grafrecht, het geven van een opdracht voor begraven of bijzetten, of het gebruik van een andere voorziening, onderwerpen een rechthebbende, gebruiker, eigenaar van een grafbedekking of andere opdrachtgever en hun rechtsopvolgers zich aan de bepalingen van dit reglement en de daarop gebaseerde regels, zoals deze eventueel nader worden gewijzigd of aangevuld, en verplichten zij zich tot tijdige betaling van de daarop gebaseerde kosten en tarieven.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of van de op basis daarvan vastgestelde regels zijn slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen het bestuur en de contractpartij is overeengekomen.
 4. Bij een eventuele verkoop of verhuur van het kerkhof blijven alle bestaande grafrechten in volle omvang voortbestaan. Voor zover dit niet reeds volgt uit de wettelijke omschrijving van grafrechten, verplicht het bestuur zich alle rechten en plichten van rechthebbenden en gebruikers in hun geheel - in de vorm van een kettingbeding - over te dragen aan rechtsopvolgers.
 5. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten of daarmee verband houden, zullen uitsluitend ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 6. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien verschil van mening bestaat over de uitleg van haar bepalingen, beslist het bestuur.

Artikel 21

Een exemplaar van dit reglement, de tarieflijst en de nadere regels inzake grafbedekkingen en ballotage wordt voorafgaand aan de vestiging van een grafrecht aan de rechthebbende of gebruiker ter hand gesteld. Meer exemplaren zijn tegen betaling van kosten verkrijgbaar. Dit reglement, de tarieflijst en de nadere regels inzake grafbedekkingen zijn voor belanghebbenden kosteloos bij de administratie ter inzage.

Artikel 22

Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2010 en vervangt alle voorgaande reglementen.

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting tot Behoud van de Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk op 15 juli 2010.

Copyright mr W.G.H.M. van der Putten en SBP, 2010

Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk