Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 31 / maart 2019

Sloterdijk, maart 2019

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

In ons vorig rondschrijven hebben wij gevraagd wie er voortaan de nieuwsbrief digitaal wil ontvangen. Hierop hebben slechts drie mensen gereageerd! Wilt u voortaan de nieuwsbrief per mail, laat het ons dan weten via jj.de.vries@quicknet.nl. Het scheelt veel papier en porto voor de Stichting en wij zijn dan duurzaam bezig. Wel op tijd aangeven wanneer u een mailadres wijzigt, de Stichting draagt hier geen verantwoording voor.

Kerk

Wat nog in 2019 gedaan moet worden:
  • Het verdeelwerk van het antieke uurwerk in de toren moet nog worden opgehangen. Dit kunnen wij, op het materiaal na, budgetvrij uitvoeren met vrijwilligers. Wie wil ons komen helpen?
  • De voor- en achterdeur schilderen is begroot door de firma Elève voor een bedrag van € 1.790,80
  • Een houten latei boven de ventilatierooster moet vervangen worden. De aangetaste latei ondersteunt het bovenliggende metselwerk onvoldoende. Deze werkzaamheden kunnen alleen op regie uitgevoerd worden.
  • Aanhelen stuc- en schilderwerken aan de binnenkant van de kerk veroorzaakt door een vuurwerkpijl in de hemelwaterafvoer. Deze werkzaamheden moeten onder regie worden uitgevoerd.
  • Aan de toren moet een lei vervangen worden, het aangetaste hout vervangen worden, schilderwerk herzien en de houders van de leuning moeten ontroest worden. Dit gebeurt allemaal in overleg met de Gemeente Amsterdam. Na bezoek van de bouwkundig inspecteur en een adviseur schilderwerken wordt een plan opgesteld voor het schilderen en aanhelen van de toren.
  • De afdekplaten op de steunberen zijn niet tijdens de restauratie aangepakt. Bij nadere bestudering blijkt dat niet een extra overstek of kraalrand het probleem zal oplossen. Bij sommige afdekplaten is geen last van water langs de gevel. Soms is de hoek van het metselwerk van een steunbeer uitlopend. Wij gaan nu op advies van een externe adviesorganisatie de afdekplaten op de steunberen een voor een inmeten en het overstek bepalen aan de situatie van de schuinte van de muur eronder. De kosten bedragen € 835 per plaat. Het is dus nog niet te overzien wat de totale kosten zullen zijn.
  • Wij hebben de vraag over het vernieuwen van het platte dak en plaatsen van zonnepanelen om geheel energie neutraal te worden via de buurtmakelaar bij Monumentenzorg gelegd. Wij mogen op het platte dak onder een niet te hoge hoek zonnepanelen plaatsen. Wij gaan nu kijken welke mogelijkheden daarvoor zijn en verschillende offertes hiervoor aanvragen. Ook de subsidiemogelijkheden zullen wij gaan uitzoeken.
  • Op de vrijwilligersdag is er een start gemaakt met het vervangen van het binnenwerk in onze wandarmaturen. De spaarlampen zijn door led verlichting vervangen wat nog meer besparing en licht oplevert. Ook het armatuur op de overloop is inmiddels door een led-armatuur vervangen. Het elektra overzicht zal in een plan uitgewerkt worden.

Consistorie

Kosters- en Doodgraverswoning

De aannemer moet nog 2 kozijnen van twee dakkappellen vervangen, die te ver ingerot zijn en niet door de schilder gerepareerd konden worden. Hiervoor is een offerte ingediend voor € 3.900,00 voor twee kozijnen met drie ramen ieder.

Kerkhof

Alle rechthebbenden van graven, die in 2018 verlopen waren, hebben zich gemeld. Gelukkig konden wij dit dan afhandelen en verwerken. Als uw graf verloopt, dient u zich een jaar voor de verloopdatum te melden bij de Stichting! De verantwoordelijkheid berust geheel bij de grafgerechtigden. Om de afhandelingen niet te laten vertragen, treft u hierna een opsomming van de 12 graven, die verlopen in 2019:

Bosje 16B, 32A, 104 en 109,
Bovenhofje 33, 40, 41 en 60/61
Nieuwe Kerkhof 20, 21J en 32, Zuid 61

In de tussentijd hebben zich een aantal rechthebbenden gemeld en hebben wij de overige grafgerechtigden zelf benaderd. Alle administratieve werkzaamheden zijn in volle gang. In de kerkhofbrief van februari 2019 deelden wij mee, dat na 3 jaar van niet verhogen voor het algemeen onderhoud de prijs voor het boekjaar 2019 € 42,50 wordt voor een enkel graf. Voor bijzondere graven, w.o. tombes worden andere tarieven gehanteerd. In het reglement staat duidelijk beschreven wat men wel en niet mag plaatsen op een graf.

Helaas houdt men zich hier niet aan. Ook hoort u uw eigen graf zelf te onderhouden! Iedere grafgerechtigde heeft een reglementenboekje gekregen bovendien staat het ook op onze website onder het menuitem reglementen.. Mocht u vragen hebben hierover stuurt u ons dan een mail.

Op ons terrein en voor de kerk staan vijf antieke lantaarnpalen en acht Amsterdammertjes. Deze zijn al een paar keer geschilderd op kosten van de Stichting. Nu hebben wij de Gemeente Amsterdam benaderd en is ons toegezegd dat de rekening dit keer naar hen mag worden opgestuurd. Schildersbedrijf Elève heeft hier
€ 2.637,80 voor geoffreerd. Door het vroege voorjaar zijn wij begonnen met het snoeien van de algemene beplanting. U kan natuurlijk ook de beplanting op uw eigen graf snoeien. Afval dient op de dijk in de grote container afgevoerd te worden, dus niet naast het graf achtergelaten te worden. Ook de vuilnisemmer bij de waterplaats is hier niet voor geschikt. Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, telefoon 020 - 633 0798.

Vrijwilligersdag

Op de vrijwilligersdag van zaterdag 17 november jl. waren aanwezig: Piet, Jessica, Eric, Roel, Simone, Ineke, Maurits, Jeanette, Josephine en Peter.

Op zaterdag 25 mei 2019 houden wij weer onze jaarlijkse kerkhofdag. Zet u dit vast in uw agenda? Tevens valt dit in het Weekend van de Begraafplaats. Het onderwerp is: Een plek vol verhalen. Heeft u leuke verhalen, mailt u ze dan naar ons. Wij kunnen dan op die dag hiermee misschien een invulling geven. Heeft u een invulling voor deze drie dagen, dan horen wij het graag en wij stellen dan daarvoor de kerk beschikbaar. Meldt u zich van te voren voor de kerkhofdag a.u.b. even aan! Als er een boeking komt, b.v. een begrafenis, dan kunnen wij u bellen/mailen dat de vrijwilligersdag niet door gaat.

Overleden

Dhr. G. Kostense, begraven op 29 december 2018 in graf Bosje 23AA, oud 80 jaar.
Mevr. A.M. Heus, begraven op 31 december 2018 in graf Zuid 67, oud 63 jaar.
Dhr. W.K.S.C. Bakhuisen, begraven op 1 februari 2019 in graf Bosje 56A, oud 76 jaar.

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Schenkingen

Van de familie C. Draijer ontvingen wij een gedenksteen uit de boerderij Ons Genoegen. Deze gedenksteen vertelt over de oprichting van de boerderij. Deze steen is meerdere malen aangeboden aan de huidige buurtboerderij, maar deze hebben geen interesse hiervoor getoond. Om de steen niet verloren te laten gaan, zal deze t.z.t. in de hal bij de andere gedenkstenen ingemetseld worden. Het is goed dat dit soort dingen niet verloren gaan.

Ook ontvingen wij een uitgave van "Ons Lampje" uit 1934. Deze is in het archief opgenomen.

Van Mevrouw A. Bontekoe ontvingen wij een artikel van ds. Le Roy in "Ons Amsterdam". Hierdoor is weer contact ontstaan met de kleinzoon van ds. Le Roy. Bij het bezoek aan het graf van ds. Le Roy ontdekten wij dat er nog een aparte steen onder zit. Wij gaan deze ophogen en bekijken met de firma Vreeker. Hiervoor is een speciale takel nodig.

Van de heer B. Stilma ontvingen wij het boekje Rembrandt in Sloten. Wij zijn als zustergemeente van Sloten natuurlijk geïnteresseerd in het wel en wee van het kerkje daar. Natuurlijk kunt u dat boekje zelf ook aanvragen via svvs28@gmail.com.

Wij kregen een bijzondere schenking van mevrouw D. Luppens-Bergsma. Wij ontvingen het poëzie album van Jannetje Heinis, geboren 27-5-1901. Haar ouders, Jacob Heinis en Dirkje Kruk, woonden op de Uitweg C12. In het poëzie album treffen wij vele Sloterdijkse personen aan, die ook bij ons op het kerkhof zijn begraven. Een tijdsmonument dat niet verloren is gegaan en nu bij ons in het archief wordt opgenomen. De plaatjes en de teksten geven een goed tijdsbeeld en zijn vertederend om te zien en te lezen. Wij zullen dit ook zorgvuldig bewaren. Daarnaast de rouwkaarten van de genoemde ouders en Pieter Heinis. De foto's van de Uitweg C12 en de steeg op Sloterdijk volmaken het gehele beeld van die tijd.

Tot slot was er een nog een uitgewerkte preek van ds. Le Roy uit 1922.

Financiën

Bij onze financiële administratie zien wij dat vele donateurs, die drie maal per jaar een nieuwsbrief krijgen, niet jaarlijks betalen. Gezien de hoge kosten, moeten wij strenger worden in het blijven sturen van de nieuwsbrief. Als dit de komende tijd niet verbetert, zullen wij een aantal mensen die de laatste drie jaar niets hebben bijgedragen, uit het bestand moeten verwijderen. Het zal ons al heel veel helpen als meerdere mensen zich per email de nieuwsbrief toe laten sturen. Dit geldt echter niet voor de grafgerechtigden. Zij zijn niet verplicht om te doneren, mag natuurlijk wel om zo de kosten te drukken.

Wij kunnen daarom niet zonder uw bijdrage!

Monumentendag / Reüniedag

Zaterdag 14 en zondag 15 september 2019

Het onderwerp: Plekken met Plezier. Wij zijn hierover aan het brainstormen. Wij denken aan muziek uitvoeringen, klein kunst, architectuur tentoonstelling of iets dergelijks. Wij moeten wel hier snel mee starten om er voldoende publiciteit aan te geven. Bent u lid van een koor of muziekvereniging, heeft u een ander of aanvullend idee, laat het ons snel weten. Wij willen graag meewerken, stellen de Petruskerk beschikbaar voor het weekend, maar hebben daar wel ook hulp bij nodig. De reünie dag op de zondag 15 september a.s. gaat natuurlijk altijd door! Ons volgende rondschrijven moet hier grotendeels over gaan.

Mer vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.

De banpaal op de Spaanrdammerdijk (bron: Het Parool/Ons Amsterdam)

Banpalen werden vroeger gebruikt om de juridische grenzen van de stad aan te geven. Het stuk Spaarndammerdijk waar de banpaal vroeger stond, bestaat niet meer en op de bewuste plek staat nu het gebouw van Nedlloyd. Ooit stonden om Amsterdam zes stenen banpalen, ze markeerden het gebied waar bestuurders belasting mochten heffen en de bevoegdheid hadden om criminelen op te pakken en veroordeelden de toegang tot de stad de ontzeggen.

In 1609 kregen de palen hun definitieve plek op een mijl (de banmijl) afstand van de toenmalige stadsgrens. In Amsterdam staan nu nog drie banpalen. Aan de westelijke Amsteloever, aan de Amsterdamseweg aan de Braak en in de bebouwde kom van Sloten. De overige drie zijn verdwenen hoewel een deel van de banpaal die aan de Spaarndammerdijk stond nog bestaat.

In 1650 is de paal nog door Rembrandt vastgelegd op een ets, getiteld de Obelisk van de Spaarndammerdijk. Op de ets is de top niet te zien, maar op een aquarel van 1839 van Ten Cate weer wel. Toch is de top met het jaartal 1624 met het wapen van Amsterdam bewaard gebleven. Na opgraving in de jaren 40 en omzwervingen door de hele stad geplaatst in Halfweg bij het boezemgemaal. Eigenlijk hoort deze paal op de Spaarndammerdijk te Sloterdijk.

Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 0299 - 68 41 30
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk