Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Stichting Behoud Petruskerk

Jaargang 29 / november 2017

Sloterdijk, november 2017

Aan alle mensen, die zich betrokken voelen met het wel en wee van Sloterdijk en de Petruskerk in het bijzonder.

Kerk

Op 24 juli jl. heeft Monumentenwacht weer zijn jaarlijkse inspectie uitgevoerd. Natuurlijk kwamen er weer een redelijk aantal onderhoudsproblemen naar voren: Wij zijn al aan het sparen voor het vernieuwen van het platte dak en zonnepanelen om geheel energie neutraal te worden. Wij hopen de komende tijd met vrijwilligers het verdeelwerk van het uurwerk in de toren te kunnen ophangen. Dit kunnen wij, op het materiaal na, budgetvrij uitvoeren.

Consistorie

Door alle grote onderhoudsperikelen zal het isoleren van de kap nog wel even een grote wensdroom blijven. Uit het inspectierapport blijkt, dat de dakpannen extra stevig moeten worden vastgezet of ingekort.

Kosters- en Doodgraverswoning

De volgende punten uit het verslag van Monumentenwacht staan nog steeds open: In week 47 op maandag 20 november a.s. zal de aannemer beginnen met het vervangen van de vloer in de doodgraverswoning. De bestaande vloer wordt eruit gesloopt. De bodem een paar centimeter afgegraven en de drainage aangesloten. Hierop komt een werkvloer met daarboven een broodjesvloer met een nieuwe afwerkvloer.

Voor deze werkzaamheden is een maand uitgetrokken. We hopen dat er geen verdere problemen opduiken omdat de kosten dan nog verder zullen oplopen. Op dit moment zijn de kosten geraamd op € 19.500. Helaas werden wij getroffen door een overheidsregel, dat de huurder een bedrag van € 5.910 krijgt voor alle kosten, die de huurder moet maken vanwege de aanpassing.

Deze overheidsregel is aan de verhuurder opgelegd. Dit is een extra aanslag op ons budget. Wij zijn bezig om te kijken of dit te verhalen is bij de Gemeente Amsterdam. Het verbaast ons dat een vrijwilligersorganisatie dit moet betalen.

Kerkhof

Voor het schilderen van de hekken is bij de firma Elève schilderwerken een offerte aangevraagd. Mocht het groen van uw graf tegen het hek staan, wilt u dit dan nu voor de winter terugsnoeien, zodat wij in het voorjaar bij mooi weer direct aan de slag kunnen. Het schilderen van de antieke lantaarnpalen en Amsterdammertjes op ons terrein wordt dan gelijk meegenomen.

Het schilderen van het grafhuisje is door de firma Elève schilderwerken op professionele wijze uitgevoerd. Het kan er weer een aantal jaren tegen. Alle planten en bloemen op de graven zijn verwijderd als deze verlept zijn. Wilt u ook hier zelf voor zorgdragen! Bij enkele graven wordt dit gedaan.

Bij de meeste graven totaal niet en mogen de vrijwilligers dit in hun vrije tijd doen. Bij monumentale graven komt daar ook nog bij dat er soms over/door hekken gegaan moet worden. Dit kan beschadigingen opleveren! De stichting is hier niet voor verantwoordelijk! Zolang de stichting nog een aantal vaste vrijwilligers heeft, die dit wekelijks doen, kan dit nog wel even doorgaan. Maar de leeftijd van onze vaste vrijwilligers, bedraagt tussen de 63 en 80 jaar.

Gelukkig zijn de kerkhofdagen een goede aanvulling hierop. Mocht blijken dat er steeds minder onderhoud aan de graven gepleegd wordt door u zelf, dan zal er een professioneel bedrijf moeten worden ingehuurd, wat weer een verhoging van de gelden van het algemeen onderhoud tot gevolg zal hebben. Op dit moment is het bestuur bezig om uit de hand gegroeide struiken en planten te ruimen. Zowel op het algemene deel als bij graven.

Wij plaatsen daarvoor wel weer kleinere planten terug. Als een graf verzakt is of onleesbare tekst heeft, dient u zelf maatregelen te nemen. De Stichting is hier niet voor verantwoordelijk, zie ook het reglement evt. op de website. Hebt u nog vragen over de beplanting dan kunt u altijd bellen met de heer P. Riemer, telefoon 020 - 633 0798.

Kerkhofdag / Vrijwilligersdag

Op zaterdag 14 oktober jl. kwamen Simonne, Jeanette, René, Sytze, Roel, Anneke, Ineke, Michèle en Marga ons ondersteunen. Helaas konden we deze dag nog niets verplaatsen en/of snoeien. De bladeren zaten nog aan de takken van de bomen/struiken en de rozen bloeiden welig.

Wij hebben in de perken voor de kerk winterharde violen geplant, een liguster boompje in de pot voor is vervangen, het hele kerkhof is van oude bloemen, kapotte schaaltjes en vazen ontdaan. Het kerkhof is geschoffeld en de randen op kerkhof Noord schoongemaakt. Tussen de graven op kerkhof Noord is het onkruid weggehaald.

Een leuke dag waarop veel werk is verzet. Op 16 december is de volgende vrijwilligersdag. Indien u komt, geeft u zich dan van te voren op! Bloemen/plantenstukken dienen in normale proporties op het graf geplaatst te worden. Zie het reglement gedenktekens. Het levert ons veel werk op terwijl het niet toegestaan is. Na een begrafenis dient u zelf de verwelkte bloemen en prullaria op te ruimen! U kunt dit kwijt in de vuilnisbak van de gemeente op de dijk bij de fietsenstalling!

Overleden

Mevrouw E.C. Boekel-Potjer begraven in Nieuwe Kerkhof 37 op 19 augustus, oud 72 jaar
De heer R. Grasman, uitvaartdienst voor Bosje 79, oud 78 jaar bijzetting urn in besloten kring.
Mevrouw N. van Beek-Mertens, begraven in Bosje 2** op 6 september, oud 53 jaar
, begraven in Zuid K op 16 juni, oud 89 jaar

Indien u contact met de nabestaanden zou willen, kunt u dit doen door ons een brief met extra porto ingesloten toe te sturen. De stichting stuurt deze brief dan door naar de nabestaanden. Dit mag natuurlijk ook per mail.

Verlenging Grafrechten

Alle grafgerechtigden, van wie hun grafrecht in 2017 zou verlopen, hebben zich nu gemeld. Eén grafgerechtigde heeft zich nog niet definitief uitgesproken wat er met het graf moet gebeuren, betreft Noord 48.
Voor het boekjaar 2018 verlopen de volgende graven: Bosje 64, Bosje 22B, Bosje 35B, Bovenhofje 12/13, Nieuwe Kerkhof 15, Noord 6 en Noord 12, Zuid 84.

Conform het kerkhofreglement dient u zich een jaar voor het verstrijken van de datum zelf aan te melden bij de Stichting. Wij verzoeken u dan ook dit nu te gaan doen. Het vermelden van de verlopen grafrechten doen wij al jaren in de nieuwsbrief om u te helpen. Dit kost weer veel tijd en werk. De verantwoordelijkheid berust echter bij de grafgerechtigden.

Schenkingen

Waterbeheersing

Op woensdag 15 november is Waternet begonnen met het plaatsen van een extra grote kolk op het diepste punt van het pad rechts van de kerk. Wij hopen hierdoor in de toekomst geen overlast meer te hebben van overtollig hemelwater van onze buren.

Financiën

Op onze aanvraag voor de nieuwe subsidieregeling instandhouding Monumenten (S.I.M.) is op 29 augustus 2017 een subsidiebesluit gekomen om de kerk en consistorie een subsidie bedrag te verlenen van € 25.899. Dit bedrag is voor de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2023. Per jaar betekent dit ong. € 5.180.

Dit bedrag is natuurlijk niet toereikend voor het onderhoud aan de kerk en consistorie. Daarnaast hebben wij ook nog de kosters- en doodgraverswoningen waar wij geen subsidie voor krijgen, terwijl dit wel Rijksmonumenten zijn. De bezuinigingen worden dus niet teruggedraaid uit het verleden.

Gemiddeld kost het complex Petruskerk alleen al 365 x € 185 per dag = € 65.700 per jaar aan onderhoud en verzekering. Dan hebben wij het nog niet gehad over de elektra, gas en water.

Wij kunnen daarom niet zonder uw bijdrage!

Monumentendag / Reüniedag

Zaterdag 8 en zondag 9 september 2018

Het thema dit jaar is: In Europa

Op de zondag wordt natuurlijk onze jaarlijkse reünie voor (oud) Sloterdijkers gehouden.

Wie heeft er een idee om deze dag (dagen) verder een invulling te geven? Om iets te organiseren heb je ruim de tijd nodig, dus mocht u een voorstel hebben, laat het ons z.s.m. weten. Wij kunnen dan ook communiceren met Monumentenzorg voor meer publiciteit. Wij hopen dat het dan weer net zo'n succes wordt als het dit jaar was.

Kerst 2017

Zoals in het rondschrijven van maart 2017 stond hebben wij geen voorganger voor de eerste Kerstdagviering. Wij zijn nog steeds op zoek naar een Christelijke Gemeenschap, die van ons op de zondagochtend de kerk wil huren.

Er zijn een tweetal gegadigden langs geweest, maar deze wilden de kerk de hele week huren tegen een te lage prijs. Dit is om twee redenen geweigerd. De hele week kan natuurlijk niet wegens verplichtingen aan anderen en die bovendien meer opbrengen. Wij blijven dus zoeken.

Mocht u iets weten, neemt u dan contact met ons op! Om toch in de kerstsfeer te blijven hebben wij een aantal muziekuitvoeringen. Wij hopen u daarbij te ontmoeten. Verdere informatie vindt u bij de ingestuurde tekst onderaan de nieuwsbrief.

Muziekuitvoeringen 2017

14 december UWV lunchconcert deuren open 12.00 uur, toegang gratis
17 december Kamerkoor Airone
23 december Kerstconcert Miranda van Soest
28 januari 2018 Winterconcert Manoeuvre

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018.

Met vriendelijke groet,

Johan J. de Vries
Voorzitter S.B.P.
Stichting Behoud Petruskerk

Spaarndammerdijk 687
1014 AE Amsterdam
Email jj.de.vries@quicknet.nl
Telefoon 0299 - 68 41 30
ING IBAN: NL75INGB00019 75 530
Rabobank IBAN: NL89RABO03135 10 407
Kamer van Koophandel: 41199256
 
Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk